استفاده آسان

آنتی ویروس های ارائه شده در سایت علیرغم دارا بودن امکانات گسترده، بهره گیری از امکانات آنتی ویرسها آسان بوده و سفارشی سازی آن به سادگی صورت میپذیرد.